ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ บริการใดๆของเรา ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์ www.landycourse.com มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.landycourse.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “www.landycourse.com”) ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท ไบรีพ จำกัด (“บริษัทฯ”)

บริษัท ไบรีพ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ www.landycourse.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และ ผู้สนับสนุน รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรบนเว็บไซต์ www.landycourse.com ระบบคอร์สเรียนออนไลน์ และ ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารด้านเทคโนโลยี

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ไบรีพ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.landycourse.com เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ไบรีพ จำกัด

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ www.landycourse.com ของบริษัทฯ

บริษัท ไบรีพ จำกัด ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ www.landycourse.com ขึ้นตามความเหมาะสมของประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลกับต่างประเทศ ความเหมาะสมเนื้อหากับประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศไทย
เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ www.landycourse.com อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้าง รวมถึง ลบข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ www.landycourse.com โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยของข้อมูล

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ www.landycourse.com กับเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ www.landycourse.com อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น หรือ บริการอื่นๆ จากบริษัทภายนอกเพื่อใช้งานฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนประมวลผล หรือ การแสดงผล ซึ่งทางบริษัทฯ ขอไม่รับรองความปลอดภัยในการเชื่อมต่อดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และ ความปลอดภัยของบริการภายนอกได้ทั้งหมด และ ไม่ขอรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริการนั้นๆ

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท ไบรีพ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือ ระบบภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ www.landycourse.com โดยรวมถึงความไม่ถูกต้อง, ความล่าช้าของการรับส่งข้อมูล, ระยะเวลา หรือ เหตุขัดข้องของการเชื่อมต่อ ความเสถียรของระบบ จนถึง ไวรัส และ มัลแวร์คอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ www.landycourse.com ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

>